• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
אני תיק תק חוזרת... 
arrow&v
קנייה מאובטחת באמצעות

כל הזכויות שמורות לשירה ברזילי קוקטית 

שירה ברזילי - קוקטית 

052-4246839 koketit.us@gmail.com

תקנון אתר Koketit.com

 

א.    Koketit.com הוא אתר אינטרנט ומועדון לקוחות המשווק מוצרים דרך אתר האינטרנט של החברה וכן באמצעות אימיילים הנשלחים ללקוחות שנרשמו למועדון האתר (להלן: "האתר"). המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר והן במכירה טלפונית.

ב.    בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

ג.    שימוש באתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות.

ד.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.

הליך הרכישה     

א.    לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין בעמוד "צור קשר". נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ויבצע עם הלקוח הזמנה טלפונית. ??

ב.    לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר וללחוץ על עגלת הקניות בראש העמוד. על ידי לחיצה על כפתור "לתשלום", תועבר לעמוד של חברת PayPal למילוי פרטי אשראי בשיטה מאובטחת. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן להבטיח את מימוש ההזמנה.

ג.    מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסע' ב' ו/או ג', יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.

ד.    למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק החיוב שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ה.    אישור סופי של ההזמנה ישלח ללקוח לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

ו.    הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ז.    במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אופן התשלום. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר תשלום ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה. באם ולא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

ח.    ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 2.ז. להלן.

 

 אספקה והובלת המוצרים     

 

א.    האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב.    המשלוחים למזמינים מוצרים באתר הינם ללא עלות נוספת

ג.    בעת החלפת מוצר בפעם הראשונה, לא יחויב הלקוח בדמי משלוח. החלפה שנייה של אותו המוצר תלווה בעלות דמי משלוח מצד הלקוח בסך 25 שקלים.

ד.    האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

ה.    התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

ו.    זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ז.    בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, לאתר על חשבונו.

 

 שירות לקוחות     

 

שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.

 

 כשרות להשתמש באתר     

 

א.    לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.    הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות

2.    הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3.    הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.    הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ב.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

1.    הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2.    הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

3.    הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

4.    הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמותגים ו/או מי מצד ג' כלשהו.

 

 סודיות מידע    

 

א.    האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב.    האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

 ביטול הזמנה    

 

א.    לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")

ב.    ביטול ההזמנה יעשה עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר

ג.     ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הטלפון, ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר

ד.     ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ד.1.  לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש כלשהו

ד.2.  האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן

ד.3.  האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה

א.     אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי

ב.    במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו

ג.     כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה

ד.4. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה

ד.5. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. אם בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר

 

 שימוש במוצר     

 

א.     הוראות השימוש במוצר מופיעות באתר בעמוד "הוראות שימוש" בעברית וכן על גבי אריזת המוצר באנגלית, באחריות הלקוח להישמע להוראות ולפעול לפיהן בעת שימוש במוצר, וכן בעת הסרת המוצר

ב.     אזהרות השימוש במוצר מופיעות באתר בעמוד "הוראות שימוש" בעברית וכן על גבי אריזת המוצר באנגלית, באחריות הלקוח להישמע לאזהרות ולפעול לפיהן בעת שימוש במוצר.

ג.     כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נאות במוצר ו/או שלא לפי ההוראות והאזהרות המצויות באתר ועל גבי המוצר עצמו מזכה את האתר, מפעיליו, יצרני המוצר ויבואני המוצר מכל תביעה ו/או דרישת פיצוי. האתר, מפעיליו, יצרני המוצר ויבואני המוצר אינם אחראיים משפטית ו/או מוסרית על כל נזק לרבות נזק רפואי או נפשי כתוצאה משימוש במוצר שלא לפי ההוראות והאזהרות

 

 תנאים נוספים     

 

א.    טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל

ב.    רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות

ג.    כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.

ד.    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

 

 

 

 

 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9